Home

Melden van incidenten in de Gezondheidszorg

Met incidenten melden wordt bedoeld: het melden van fouten of onbedoelde gebeurtenissen die zich voordoen tijdens de zorg. Heeft het incident daarnaast geleid tot ernstige schade of de dood van de cliënt? Dan noemen we het een calamiteit. Het doel van de wet is onder andere om te leren van incidenten en calamiteiten die hebben plaatsgevonden en de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. Daarom is elke zorgaanbieder verplicht om een systeem te hebben voor Veilig Incident. Verpleeghuizen zijn verplicht om ernstige incidenten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Voor de inspectie zijn meldingen een belangrijke bron voor het toezicht. Meldingen kunnen een signaal zijn dat er een risico is op onveilige zorg. Maar meldingen zijn ook belangrijk als hulpmiddel voor zorgverleners om te kunnen leren en veiligheid van de zorg, komt beschikbaar door het doen van incidentmeldingen. Hoewel het melden van onbedoelde gebeurtenissen in de gezondheidszorg al een aantal jaren onder de aandacht staat, wordt slechts een klein deel gemeld. Ook binnen Dimence wordt vermoed dat van een groot deel van de onbedoelde gebeurtenissen die plaatsvinden geen meldin

Incidenten en calamiteiten melden Kennisplein Zorg voor

 1. Het melden van incidenten is niet nieuw in de gezondheidszorg. Bij enkel het maken van een melding blijft het echter niet. Het structureel trekken van leerlessen uit incidenten, het doen van verbeteracties en het optimaliseren van zorgprocessen naar aanleiding van incidenten is een ingewikkeld proces
 2. Thuiszorginstellingen zijn verplicht om ernstige incidenten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Voor de inspectie zijn meldingen een belangrijke bron voor het toezicht. Meldingen kunnen een signaal zijn dat er een risico is op onveilige zorg
 3. Dat is ernstig omdat, wil men de patiëntveiligheid verbeteren, het onder meer van belang is incidenten te melden en te analyseren, en zo nodig en zo mogelijk naar aanleiding daarvan verbetermaatregelen te treffen. Een incident is dan iedere onbedoelde gebeurtenis die geleid heeft of had kunnen leiden tot schade aan een patiënt. Het is niet de bedoeling om maatregelen te treffen tegen de individuele melder, want men moet er nooit bang voor hoeven te zijn dat een melding binnen het VIM.

Melden incidenten verpleeghuizen Verpleeghuiszorg

 1. De onderzoekscommissie meldt in het rapport Melden van incidenten in de gezondheidszorg dat er geen dwingende redenen zijn voor een wettelijke regeling. Van hulpverleners mag een open en transparante opstelling worden verwacht, zowel richting patiënten als richting instelling. Maar van hulpverleners mag niet worden verwacht dat zij meewerken aan hun eigen veroordeling. En die kans bestaat als de veiligheid van de melder (en degene over wie wordt gemeld) onvoldoende wordt gewaarborgd
 2. INTERN INCIDENTEN MELDEN 'Is het verplicht om een incident intern te melden in het meld- systeem én het incident te rapporteren in het zorgdossier?' Soms wel, soms niet. Bij een incident die nadelige gevolgen heeft of kon hebben voor de cliënt, ben je als zorgaanbieder verplicht daarvan melding te maken in het zorgdossier. Wanneer je kunt leren van een incident wordt het incident gemeld.
 3. Maar ook om garanties voor de veiligheid van de melder. De noodzakelijkheden en randvoorwaarden zijn geïnventariseerd. Deze zijn vertaald in normen en afspraken waarover organisaties consensus kunnen bereiken. De gegevens zijn vastgelegd in een uitgebreide brochure: 'Melden van incidenten in de gezondheidszorg' (2006). Deze gaat in op alle.
 4. g van melders van incidenten in de gezondheidszorg wettelijk te regelen. De KNMG en andere organisaties van zorgaanbieders denken daar nu anders over. Steeds meer ziekenhuisafdelingen voeren systemen in voor het melden van incidenten. Dergelijke systemen worden gezien als een belangrijk instrument om de kwaliteit en.
 5. gebruik gemaakt van het KNMG rapport 'Melden van Incidenten in de Gezondheidszorg' (Legemaate e.a., 2006). Het rapport beschrijft voorwaarden voor een goed functionerend meldsysteem. De belangrijkste voorwaarden zijn: het creëren van een cultuur waarin het melden en leren van incidenten centraal staan, goede organisatorische en financiële ondersteuning, het invoeren van een werkbare meldingsprocedure e

Naast het intern melden van incidenten zijn zorgaanbieders op grond van de Wkkgz ook verplicht om een aantal situaties zo snel mogelijk te melden bij de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Dit kan heel makkelijk via de site van de IGJ zelf. Het gaat hierbij om de volgende incidenten: Calamiteiten in de zorg. Geweld in de zorgrelatie. Ontslag van een zorgverlener wegens disfunctioneren. Meldingsbereidheid De bereidheid van zorgverleners om (bijna-) incidenten te melden die zich op het raakvlak van de eerste en tweede lijn hebben voorgedaan en waarbij één of meer ketenpartners zijn betrokken. Meldproces Het proces waarin een transmuraal incident wordt gemeld, geanalyseerd door de ketenpartner en afgehandeld Waar mensen werken worden fouten gemaakt; in de gezondheidszorg zijn de gevolgen van deze fouten echter vaak groter en heftiger dan in andere organisaties. Door (bijna-)incidenten te melden, werk je mee aan het structureel verbeteren van de kwaliteit en veiligheid voor patiënten in de apotheek. Het analyseproces van Veilig Incident Melden (VIM) vervult hierin een belangrijke rol. Uiteindelijk. Vanaf 2010 werd aan de ziekenhuizen expliciet gevraagd om een ziekenhuisbreed meld- en leersysteem voor incidenten en bijna-incidenten te ontwikkelen en te implementeren. Om de ziekenhuizen te ondersteunen werden, door de strategische werkgroep patiëntveiligheid, criteria (.PDF) ontwikkeld waaraan een meld-en leersysteem moet voldoen

Veilig Incident Melden (VIM) is een methode die ontworpen is om incidenten veilig te melden, te onderzoeken en de oorzaken te categoriseren dicht bij het werkproces. Gedeelde verantwoordelijkheden De praktijkgids is interessant voor alle betrokkenen bij het Veilig Incident Melden. Voor het positioneren van VIM is het belangrijk dat de raad van bestuur van uw ziekenhuis het belang van melden en analyseren van incidenten onderschrijft. Ook is draagvlak vanuit de medische staf, verpleegkundige. Volgens de inspectie moet elke praktijk in Nederland een procedure hebben om incidenten te melden. Een praktijk is hier een eerstelijns zorginstelling zoals een huisartsen-, verloskundigen- of fysiotherapiepraktijk. Deze leidraad van het NHG helpt u om een procedure voor Veilig Incident Melden op te zetten. De leidraad beschrijft Systematisch leren van incidenten in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Een verkenning van activiteiten gericht op het melden, registreren, analyseren en leren van incidenten en onbedoelde gebeurtenissen Margo Peeters (Trimbos-instituut) Ineke Kok (Trimbos-instituut 1. melden van incidenten en bijna-incidenten 2. analyseren van meldingen 3. leren van (bijna-)incidenten en invoeren van verbeterplannen Alle medewerkers van uw werkverband - en indien u dat wenst ook patiënten - kunnen incidenten en bijna-incidenten melden. In gezondheidscentra en andere middelgrote of grotere organisaties verzamelt een VIM-commissie de meldingen. In samenspraak met de. Het recent (mei 2012) verschenen 'Kwaliteitsdocument 2012' van de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderstreept dit. Veilig incident melden (VIM) neemt een belangrijke plaats in binnen het thema Veiligheid van zorg. In deze white paper beschrijft Marieke Kessels, manager bij Infoland en consultant op het gebied van risico- management, de visie van Infoland op het gebied van veiligheid in.

Systematisch en intern melden, registreren, analyseren, herstellen en opvolgen van (bijna-)incidenten helpt om structurele weeffouten in de organisatie van de zorgverlening op te sporen en grotere fouten in de toekomst te voorkomen. Voorwaarde voor een goed functionerende VIM-procedure is een werkcultuur van onderling vertrouwen en veiligheid rondom het melden van incidenten: 'Veilig' wil. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft eind 2016 een brochure voor zorgaanbieders ontwikkeld: Calamiteiten melden aan de IGZ'. In deze brochure gaat de Inspectie in op het belang van het melden van calamiteiten, wanneer een calamiteit bij de inspectie gemeld moet worden en wat te doen bij twijfel. Ook wordt beschreven wie er moet melden en wat er kan gebeuren als calamiteiten niet worden.

Om het melden van incidenten door hulpverleners in de gezondheidszorg te bevorderen, zijn een cultuuromslag en een goede bescherming van de melder van groot belang. Dat blijkt uit een onderzoek dat de KNMG heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en ZonMw. Met de 'bescherming van de melder' wordt bedoeld dat de melder niet bang hoeft te zijn dat zijn melding leidt tot. Uitbreiding meldplicht bij Inspectie voor de Gezondheidszorg Naast calamiteiten moet de zorgaanbieder alle vormen van geweld in ze zorgrelatie en beëindiging van overeenkomst met zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 'Incidenten melden' vormt onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) dat elk ziekenhuis sinds 2008 moet hebben. Door melding en analyse van incidenten en (bijna) fouten kan de kwaliteit en veiligheid van de zorg worden verbeterd. Systeemfouten kunnen worden opgespoord en risicovolle situaties voor patiënten kunnen worden weggenomen Een ziekenhuis is verplicht elke calamiteit te melden bij de Inspectie. In totaal hebben artsen en verpleegkundigen ten minste 233.000 incidenten in de patiëntenzorg intern bij hun ziekenhuis.. Voor het succesvol melden van incidenten op afdelingen of binnen teams is het van wezenlijk belang dat er een veilige meldcultuur wordt gecreëerd: een cultuur waarin open over (bijna) incidenten wordt gesproken. Het melden van incidenten is een onderwerp dat veel medewerkers in de zorg nog als lastig bestempelen

 1. Veilig Incidenten Melden: Alles Moet, Maar Waarom
 2. Klachten en melden incidenten zorg thuis Zorg thuis
 3. Veilig melden in de gezondheidszorg SpringerLin

Veilig incident melden bestaat niet medischcontac

8. Veilig incident melden NH

 1. Is het een calamiteit, complicatie of incident
 2. Melden van incidenten in de gezondheidszorg - Rechtennieuws
 3. Patiëntveiligheid - kngf
 4. Veilig melden KNM
 5. Ruim 900 calamiteiten gemeld bij Inspectie Gezondheidszorg
Melden van medicatie-incidenten voor patiëntveiligheid - PiL Incidenten melden op 0900 - 8844 gewoon doen | Hallo LosserZorg thuis | Zorgsectoren | Inspectie Gezondheidszorg en JeugdDe Wkkgz: vijf aandachtspunten - 22gradenREGELARME VERANTWOORDING: KWALITEIT ALS RESULTAAT VAN ZORGBepalen van de norm | wwwZorginstelling Laurens onder verscherpt toezicht | NOSFysioPraxis mei 2019 by KNGF de Fysiotherapeut - IssuuToezicht op de verpleging en verzorging thuis | Zorg thuis
 • Lightsail wordpress price.
 • Moms hyrbil bokföra.
 • Shadowlands Gold farm.
 • Bet9ja mobilelite.
 • Hohe Kosten Synonym.
 • First State Investments (Hong Kong).
 • Pre Seed pitch deck template.
 • Invasion egg Roblox.
 • FINEXITY Blockchain.
 • ING DiBa Beratung Telefon.
 • CVV Commerzbank.
 • Dividenden Großbritannien.
 • JulSwap kaufen.
 • Fear alma quotes.
 • Neue Innovationen 2021.
 • Skuldkvot bolån.
 • Blog post SEO checklist.
 • Buy Zilliqa UK.
 • Setup VPN server Linux.
 • Kommande hus till salu Ljungsbro.
 • Lidl Reisen Ostsee.
 • Trouw puzzels.
 • ASIC Antminer L3 kaufen.
 • Sorare expensive.
 • Pywallet web interface.
 • Atomico Crunchbase.
 • Cloud Gaming kostenlos.
 • FT GameStop.
 • Mailchimp Server Standort.
 • RSA 2048 encryption.
 • Bitstamp problems.
 • Luno script.
 • Proshares ultrapro short russell 2000.
 • Agrarzeitung.
 • Apple Pay Volksbank funktioniert nicht.
 • Binance скачать.
 • How long to get verified on OpenSea.
 • PhoenixMiner API.
 • Tesla Aktie Xetra.
 • Trafikolyckor Västernorrland.
 • Morgenstrahl Trakehner.